R. S. J. C. Munshi Sarvajanik Primary School

Administrative Committee

N0 Name Mo Number
1 Shri Nikhilbhai .K.Madrasi 9825472908
2 Shri A.F.Bakshi 9825128388
3 Shri Pratik K. Shroff  
4 Shri M .S. Trivedi 9979865739
5 Shri A. C. Shah 9426104688
6 Shri S . A . Raval 9376970404
7 Dr. Nirav Shah 9879922244
8 Shri Pragneshbhai Saraiya 9825425905
9 Dr.Sangita .G.Bhatt 9377661262